BIO-zaden voor een

succesvolle teelt

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Bolster biologische zaden. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.
 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Bolster B.V. , hierna te noemen verkoper, en een koper voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

1.2  Op alle overeenkomsten met en/of aanbiedingen tot verkoop gericht tot buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, zijn de International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing purposes van toepassing.
 

Artikel 2: Offertes en prijzen

2.1  De door de verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan worden herroepen tot 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw).

2.2  De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.
 

Artikel 3: Oogst- en bewerkingsvoorbehoud

3.1  Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.

3.2  De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.
 

Artikel 4: Bestelling en levering

4.1  Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast hoger hoeveelheid te leveren.

4.2  De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.

4.3  Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.

4.4  Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5  De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.

4.6  Levering geschiedt af fabriek (EXW) van de verkoper.

4.7  De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

4.8  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. Voor bestellingen met een waarde van minder dan EUR 30,- behoudt de verkoper zich het recht voor deze te weigeren of EUR 5,- in rekening te brengen. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor om een minimale ordergrootte te hanteren van EUR 10,- per bestelling.
 

Artikel 5: Opschorting

5.1  Indien de afnemer in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen

- zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen).

- kan verkoper van de afnemer volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de afnemer.

5.2  Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen, indien aannemelijk is dat de afnemer zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 

Artikel 6: Gebruik van merken en tekens

Het is de koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door de verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van de verkoper met de door hem aangebrachte merken en tekens.
 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1  De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

7.2  Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

7.3  Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 

Artikel 8: Betaling

8.1  Betaling dient door de verkoper ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.

8.2  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.

8.3  Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van artikel 8 lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 

Artikel 9: Incassokosten

Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1  De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.

10.2  De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.

10.3  Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
 

Artikel 11: Gebruik en garantie

11.1  Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de afnemer hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan het doel dat de koper hieraan geeft.

11.2  Indien door verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de koper. Deze aangegeven kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatomstandigheden bij de koper.

11.3  Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, her-verpakt, dan wel laat her-verpakken of onjuist gebruikt.
 

Artikel 12: Gebreken; klachttermijnen

12.1  De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - of de juiste zaken zijn geleverd;
  - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  - of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.

12.3  Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te melden aan verkoper.

12.4  Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

12.5  In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid kan op verzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De herkeuringstoets wordt uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 16 genoemde instanties.
 

Artikel 13: Informatievoorziening

13.1  Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.

13.2  Bij de door verkoper gegeven informatie wordt onder ‘immuun’ verstaan: het ras is onvatbaar voor een bepaalde ziekte (onvatbaar is een absoluut begrip); onder ‘resistent’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of bepaalde vormen van deze ziekte tegen te gaan of te bemoeilijken; onder ‘tolerant’ wordt verstaan: het vermogen van de plant om een bepaalde ziekte of een schadelijke milieufactor te verdragen, met geringe nadelige effecten op de groei en de productie; onder ‘vatbaar’ wordt verstaan: het onvermogen van de plant om de groei of ontwikkeling van een bepaalde ziekte of schadelijke milieufactor te hinderen of tegen te gaan.
 

Artikel 14: Overmacht

14.1  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover de omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

14.2  De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.

14.3  Indien de overmacht langer dan 21 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 

Artikel 15: Conversie

Indien een bepaling uit deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval behouden de overige bepalingen in deze Verkoop en Leveringsvoorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
 

Artikel 16: Geschillenbeslechting

16.1  Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 17 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.

16.2  In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen.

16.3  Verkoper blijft te allen tijde bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1  Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing.

17.2  Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.